• تلفن: 22128545-021/ ساعت کاری:8-16:30
  • Mserc.center@gmail.com
  • تهران، اتوبان باکری جنوب خروجی بلوار فردوس خ بنفشه خ گلها
آنالیز XPS

آنالیز XPS

آنالیز XPS

تست uv Visible

تست uv Visible

تست uv Visible

تعیین ضریب هدایت حرارتی بر اساس استاندارد ASTM C177

تعیین ضریب هدایت حرارتی بر اساس استاندارد ASTM C177

تعیین ضریب هدایت حرارتی بر اساس استاندارد ASTM C177

تست VSM - AGFM

تست VSM - AGFM

تست VSM - AGFM

اندازه گيري كربن و گوگرد به روش اشترولاين

اندازه گيري كربن و گوگرد به روش اشترولاين

اندازه گيري كربن و گوگرد به روش اشترولاين

انباشت به روش تبخیر شيميايي(CVD)

انباشت به روش تبخیر شيميايي(CVD)

انباشت به روش تبخیر شيميايي(CVD)

دستگاه BET

دستگاه BET

دستگاه BET

طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD )

طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD )

طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD )

میکروسکوپ الکترونی روبشی  گسیل میدانیFESEM(

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانیFESEM(

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانیFESEM(

آناليز شيميايي به روش اسپكتروسكوپي نشري(كوانتومتري)

آناليز شيميايي به روش اسپكتروسكوپي نشري(كوانتومتري)

آناليز شيميايي به روش اسپكتروسكوپي نشري(كوانتومتري)

طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان

طیف‌سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

طیف‌سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

طیف‌سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

طیف‌سنجی تبدیل فوریه FTIR

طیف‌سنجی تبدیل فوریه FTIR

طیف‌سنجی تبدیل فوریه FTIR

میكروسكوپ الكترونی عبوری (TEM Transmission Electron Microscope)

میكروسكوپ الكترونی عبوری (TEM Transmission Electron Microscope)

میكروسكوپ الكترونی عبوری (TEM Transmission Electron Microscope)

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

الکترون اوژه

الکترون اوژه

الکترون اوژه